• در هنگام ثبت به قیمت محصول دقت نمایید.
  • در بعضی محصولات با افزایش تعداد قیمت کاهش پیدا میکند.
  • هزینه حمل مطابق با آدرس شما محاسبه میگردد.
  • هزینه های حمل سریع و اختصاصی با هزینه های حمل استاندارد متفاوت میباشد.
  • به قیمت نهایی و مبلغ قابل پرداخت دقت نمایید.
  • محصول تنها به ثبت کننده سفارش تحویل میگردد.
  • در صورت عدم حضور در محل در زمان ارسال سفارش ، سفارش مرجوع و هزینه حمل به صورت کامل دریافت میگردد.
  • در صورت عدم صحت آدرس و اطلاعات تماس هزینه حمل به صورت کامل دریافت خواهد شد.